Adatkezelési tájékoztató

A tájékoztató célja, hogy mielőtt megadná adatait, megismerhesse, hogy az Intézmény milyen adatokat és milyen célból kér el Öntől, továbbá milyen jogok illetik meg, miután megadta azokat.

Adatkezelő intézmény: CENTRUM Oktatási Kft.
Székhelye: 1139 Budapest, Frangepán utca 3.
Levelezési címe: 1139 Budapest, Frangepán utca 3.
Nyilvántartásba vételi szám: E-001881/2019
Cégjegyzékszám: 01-09-333114
Adószám: 26582614-2-41
Bankszámlaszáma: 11704007-22040420

Honlap: www.centrumoktatas.hu
E-mail: info@centrumoktatas.hu

A CENTRUM Kft. (1139 Budapest, Frangepán u. 3.; E-001881/2019) jelen tájékoztató elkészítésekor az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), másképpen GDPR vonatkozó cikkében foglaltakat vette figyelembe.

Ha Felnőttképzési törvény hatálya szerint szervezett képzésen vesz részt, az 1. pontban,

ha OKJ-s komplex szakmai vizsgára jelentkezik, a 2. pontban,

ha a honlapunkon böngészik, a cookie-k, „sütik” használatáról az 3. pontban,

ha érdeklődik szolgáltatásaink iránt, a 4. pontban

található az Önre vonatkozó tudnivaló.

 

Személyes adatai tekintetében az Önt megillető jogokról a 5. pontban adunk tájékoztatást.

1. Felnőttképzési törvény hatálya szerint szervezett képzésen való részvétel

 

Amennyiben olyan képzésen vesz részt (például OKJ-s képzés vagy további olyan képzési típus, amelyre a képző felnőttképzési engedélyt szerzett), melyet a képző a felnőttképzési törvény (A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény) szerint valósít meg, úgy a képzőnek a következő adatokat kell Öntől elkérnie és kezelnie:

 • név, születési név,
 • anyja neve,
 • születési helye és ideje,
 • neme,
 • állampolgársága,
 • lakóhelyének és tartózkodási helyének címe,
 • telefonszáma,
 • e-mail címe,
 • nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma,
 • a résztvevő társadalombiztosítási azonosító jele,
 • tanköteles résztvevő esetén a szülő, törvényes képviselő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
 • kiskorú résztvevő esetén a szülő, törvényes képviselő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, hozzájárulása
 • a képzési jogviszonnyal összefüggő adatok*, amelyek a képzésben részt vevő iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel, képzésbe történő felvételével, tanulmányainak értékelésével és minősítésével, a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatosak,
 • támogatott képzések esetén, amennyiben azt a támogatói szerződés előírja: pl. fotók, hangfelvételek,
 • munkaerő-piaci státusz.
 • legmagasabb iskolai végzettség
 • meglévő szakképesítés száma, szintje
 • nem a résztvevő által finanszírozott képzés esetén a finanszírozó adatai (név, cím, adószám, cégjegyzékszám, képviselő neve, kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail-címe)

*OKJ-s szakképzés esetén az egyes szakképesítések miniszteri rendeletben előírt Szakmai és vizsgakövetelményei (SZVK) előírnak az egyes képzésekhez speciális feltételeket, melyeket képzéssel összefüggő adatként kell Öntől elkérni, kezelni (eredeti vagy intézmény által hitelesített másolat formájában) és megőrizni.

A képzéssel összefüggő adatok szakmaspecifikusak, az intézmény honlapján az egyes tanfolyamok leírásánál megtalálhatók.

Képzéssel összefüggő adatok lehetnek:

 • a szakképesítés megkezdéséhez szükséges iskolai végzettség
 • a szakképesítés megkezdéséhez szükséges szakmai előképzettség
 • a szakképesítés megkezdéséhez és folytatásához szükséges egészségügyi és/vagy szakmai alkalmasság
 • a szakképesítés megkezdéséhez szükséges pályaalkalmasság
 • a szakképesítés megkezdéséhez szükséges előírt szakmai gyakorlat igazolása.

Az adatkezelés célja, hogy Ön a képzésen részt vehessen. Jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése és jogos érdek. Jogos érdeke Önnek is, és a képző intézménynek is, hogy a kapcsolattartáshoz megfelelő kommunikációs csatornákat használjon (e-mail, mobiltelefon, stb.) Ha fenti adatokat nem kívánja megadni, úgy a képzésen sem tud részt venni.

Az adataihoz az intézmény részéről az oktatásszervező, az adminisztrátor munkatárs, valamint a pénzügyekkel megbízott munkatárs és az oktató férhet hozzá. Online regisztráció esetén az adatokhoz a képző intézmény részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

A képző intézmény az Ön személyes adatait a felnőttképzési törvény alapján öt évig köteles megőrizni, az adójogi elévülésig nyilvántartandó adatokat legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti.

A képző intézmény az Ön adatait harmadik fél részére nem továbbítja, kivéve, ha Ön állami támogatással megvalósuló képzésen vesz részt. Ebben az esetben a támogató részére a képzéssel kapcsolatos személyes adatai továbbításra kerülnek, illetve hatósági ellenőrzéskor a hatóság képviselői betekinthetnek az Ön adatait is tartalmazó képzési dokumentációkba.

2. OKJ-s komplex szakmai vizsgán részvétel

Amennyiben OKJ-s vagy szakmai vizsgára jelentkezik, az intézmény a következő adatait adja tovább engedéllyel rendelkező vizsgaszervezőnek:

 • név,
 • születéskori név,
 • anyja születési neve,
 • születési hely, idő,
 • lakcím, tartózkodási hely címe,
 • állampolgárság,
 • miniszteri rendeletben kiadott SZVK szerinti bemeneti követelmények (iskolai végzettség, egészségügyi alkalmasság, előírt gyakorlat, szakmai előképzettség, modulzáró vizsgák eredménye)
 • Résztvevő által kérelmezett felmentéshez szükséges adatok adatai
 • javító/pótló vizsga esetén az előző vizsga adatai, eredményei
 • kapcsolattartáshoz szükséges elérhetőségek (telefonszám, e-mail cím)

Az adatkezelés célja, hogy OKJ-s komplex szakmai vizsgát tehessen. Jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése és jogos érdek. Jogos érdeke Önnek is, és a képző intézménynek is, hogy a kapcsolattartáshoz megfelelő kommunikációs csatornákat használjon (e-mail, mobiltelefon, stb.) Ha fenti adatokat nem kívánja megadni, úgy vizsgázni sem tud.

Az adataidhoz a képző intézmény részéről az informatikus, az adminisztrátor munkatárs, valamint a pénzügyekkel megbízott munkatárs és a vizsgaszervező férhet hozzá. Online regisztráció esetén az adatokhoz a képző intézmény részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

Az intézmény a személyes adataidat a felnőttképzési törvény szerint öt évig köteles megőrizni, az adójogi elévülésig nyilvántartandó adatokat legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti, komplex szakmai vizsga esetén a 315/2013. kormányrendelet 48.§. szerint kell eljárni, a törzslap, így annak adattartalma nem selejtezhető.

Az intézmény az adatait harmadik fél részére kizárólag abban az esetben továbbítja, ha állami támogatással megvalósuló vizsgán vesz részt, illetve engedéllyel rendelkező vizsgaszervező szervezi a vizsgát. Ebben az esetben a támogató részére a vizsgával kapcsolatos személyes adatai továbbításra kerülnek, illetve hatósági ellenőrzéskor a hatóság képviselői betekinthetnek az adatait is tartalmazó vizsga dokumentációba.

A komplex szakmai vizsga nyilvántartásához 315/2013. kormányrendelet 41.§. szerint a szakképzési feladatot ellátó hatóság gondoskodik az elektronikus rendszer működtetéséről és egyedi hozzáférési jogosultságot biztosít a vizsgaszervező számára. A szakképzési feladatot ellátó hatóság az elektronikus rendszerhez történő hozzáférési jogosultságot biztosít az állami szakképzési és felnőttképzési szerv részére. A törzslap a szakképzési feladatot ellátó hatóság Országos Törzslapnyilvántartó Rendszerében is megőrzésre kerül.


3. A honlap használatával kapcsolatos tudnivalók

A Centrum Oktatási Kft. internet szolgáltatója: UPC Magyarország Kft.

A Centrum Oktatási Kft. szerver tárhelyét kezelő szolgáltató: Magyar Hosting Kft.

A honlapon való böngészéskor Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy az internetszolgáltató a honlap hatékonyabb használata érdekében úgynevezett cookie-kat („sütiket”), azaz kisebb fájlokat helyez el az Ön számítógépén vagy mobil eszközén. A cookie-k beállítását, letiltását a saját böngészőjében módosíthatja. A honlapunk egyszerű megtekintésekor, böngészésekor személyes adatokat nem kezelünk. Esetenként személyi azonosításra alkalmatlan módon gyűjtünk statisztikai adatokat a honlap látogatottságáról.

A Centrum Oktatási Kft. honlapjának megtekintésekor a hibamentes működéshez szükséges cookie-k (SESS, has_js, cookie-aggred), statisztikát támogató cookie-k (_ga, _gat, _gid), valamint a marketinget támogató cookie-k (collect, impression.php/#, NID)​ helyeződnek el a számítógépén, mobil eszközén.

4. Érdeklődés szolgáltatásaink iránt

Amennyiben a böngészés során Ön még nem hozott döntést a honlap információi alapján és személyesen érdeklődik szolgáltatásaink iránt, az intézménynek a kapcsolattartáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat kell elkérnie Öntől és kezelnie:

 • név,
 • telefonszám/mobiltelefonszám,
 • e-mail cím,

Az adatkezelés célja, hogy Ön a szolgáltatásainkról az Ön kérésére részletes tájékoztatást kapjon. Jogalapja: jogos érdek. Jogos érdeke Önnek is, és az intézménynek is, hogy a kapcsolattartáshoz megfelelő kommunikációs csatornákat használjon (e-mail, mobiltelefon, stb.) Ha fenti adatokat nem kívánja megadni, úgy nem tudjuk tájékoztatni az Önt érdeklő részletekről.

Az adataihoz a képző intézmény részéről az oktatásszervező, az adminisztrátor munkatárs férhet hozzá. Online regisztráció esetén az adatokhoz a képző intézmény részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

Az intézmény az adójogi elévülésig nyilvántartandó személyes adatait legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti.

Az intézmény az Ön adatait harmadik fél részére nem továbbítja.

5. Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai

A tájékoztatáshoz való jog: a személyes adatainak kezeléséről Ön jogosult bármikor megfelelő tájékoztatást kapni, írásban vagy szóban, amely az Ön megalapozott kérelme alapján történik. A kérelemre egy hónapon belül (esetlegesen két hónapnyi meghosszabbítással) kell megadni a megfelelő tájékoztatást, amelyért díj nem számolható fel.

A hozzáférés joga: bármikor kérhet visszajelzést azzal kapcsolatosan, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e, milyen jellegű adatait kezelik (ez abban az esetben, ha az adatait nem Ön közvetlenül adta meg), kiknek, hová fogják azt továbbítani, meddig tárolják, stb., azaz minden, az Ön személyes adatával kapcsolatos tájékoztatásra, beleértve az automatizált döntéshozatal tényére, profilalkotásra vonatkozó felvilágosítást is. Kérésére az adatokat másolatban is elkérheti.

A helyesbítéshez való jog: kérheti a nem pontosan vagy hiányosan rögzített adatainak ésszerű időn belüli kijavítását.

A törléshez való jog: kérheti, hogy adatait ésszerű határidőn belül töröljék az adatbázisból, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyhez gyűjtötték, ha visszavonja az adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását, tiltakozik adatainak kezelése ellen, vagy ha adatait jogellenesen kezelték. (Nem töröltetheti a személyes adatait abban az esetben, ha az adatainak kezelésére valamely jogi kötelezettség miatt van szükség.)

Az adatkezelés korlátozásához való jog: ha Ön valamilyen okból vitatja, hogy az adatainak kezelése megfelelő módon történik, addig, ameddig ez nem tisztázódik, korlátozhatja adatainak használatát. (Nem korlátozhatja a személyes adatait abban az esetben, ha az adatainak kezelésére valamely jogi kötelezettség miatt van szükség.)

A tiltakozáshoz való jog: Ön bármikor tiltakozhat az ellen, hogy az adatait kezeljék, így ebben az esetben a képző intézmény az adatait nem kezelheti tovább. (Nem tiltakozhat a személyes adatai kezelésekor abban az esetben, ha az adatainak kezelésére valamely jogi kötelezettség miatt van szükség.)

A panasztételhez való jog: ha az adatainak kezelésével kapcsolatban valamilyen kifogása van, panaszt tehet az illetékes hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36 1 391 1400, www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu

A bírósághoz fordulás joga: ha az adatainak kezelésével kapcsolatos jogai sérülnek, jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon.

Az adathordozhatósághoz való jog: amennyiben igényli, megkaphatja adatait elektronikus adathordozón, vagy kérheti, hogy ezeket a képző intézmény egy másik intézménynek továbbítsa.

Az adatkezelések során nem történik adatai alapján automatizált döntéshozatal, profilalkotás. Személyes adatai védelmének érdekében a papír alapú dokumentumokat elzárva, biztonságos helyen tároljuk, az elektronikusan tárolt adataihoz a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársak férhetnek csak hozzá. Az IT biztonság szintjéről, az iratkezelésről intézményünk külön szabályzatban rendelkezik.

Amennyiben Önnek személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése van, a elérhetőségek egyikén bármikor fordulhat hozzánk.

Budapest 2019.01.02.

 

 

Miért gyere hozzánk

Elmesélem, hogy miért jó nálunk tanulni

 • ÁLLAMILAG ELISMERT OKJ BIZONYÍTVÁNY

  mely Europass bizonyítványkiegészítővel az egész Európai Unión belül elismert végzettséget ad

 • KORSZERŰEN FELSZERELT TANTERMEK

  hogy a legjobb eszközökkel, a legjobb környezetben tanulhass

 • RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉG

  havonta és kamatmentesen, rejtett költségek nélkül

 • TÜRELMES, SZAKKÉPZETT OKTATÓK

  hogy a legjobbaktól sajátíthasd el a szakmát

 • DÍJMENTESEN IGÉNYBE VEHETŐ GYAKORLATI HELYSZÍNEK

  hogy új szakmád megszerzése a lehető legkevesebb teherrel járjon

Gyakori kérdések a tanfolyammal kapcsolatban

 • Hogyan és hol lehet tanfolyamra jelentkezni?

  A kiválasztott képzésen belül, a megfelelő időpont mellett található „Jelentkezem” gombra kattintva, a kitöltött online jelentkezési lap elküldésével.

 • Mikor és hol kell a képzési díj előleget befizetni?

  Ügyfélszolgálatunkon személyesen készpénzben vagy bankkártyával, illetve utalással a képzés megkezdése előtt. Ezzel véglegesíted beiratkozásodat a választott csoportba.

 • Van lehetőség állami támogatás igénybevételére?

  Képző intézményünk kizárólag iskolarendszeren kívüli, önköltséges felnőttképzéssel foglalkozik, így állami támogatás nem vehető igénybe. Kedvezményeink

 • Szükséges előzetes tudás a képzés megkezdéséhez?

  Amennyiben a választott képzésed ezt nem írja elő, nem szükséges előzetes tudás a tanfolyam megkezdéséhez.

 • Hol van az oktatás helyszíne?

  Képzéseink elméleti oktatásának helyszíne Oktatóközpontunk, a gyakorlati oktatás tanfolyamtól függően, professzionálisan felszerelt gyakorlati helyszíneinken zajlik.

 • Mi szükséges a beiratkozáshoz?

  Személyes iratok, iskolai előképzettség eredeti bizonyítványa, képzési díj előleg és amennyiben szükséges a szakmai előképzettség bizonyítványa.

 • Van bármilyen további teendő a tanfolyam kezdetéig?

  Amennyiben a képzés szakmai és vizsgakövetelménye előírja, szükséges lehet egészségügyi alkalmassági vizsgálat, illetve pályaalkalmassági vizsgálat.

 • Diákigazolványt biztosít-e az intézmény?

  Diákigazolvány biztosítására iskolarendszeren kívüli képzések esetén nincs lehetőség. Kedvezményeink

 • Mennyi a megengedett hiányzás mértéke?

  A megengedett hiányzás mértéke a teljes képzési idő 20%-a, amennyiben ezt a mértéket túllépi a résztvevő, úgy sikeres különbözeti vizsga esetén természetesen folytathatja a tanfolyamot.

 • Mikor és hol kell befizetni a vizsgadíjat?

  A vizsgadíjat a tanfolyam végén, a vizsgajelentkezéskor kiadásra kerülő tájékoztatóban megadott határidőig, egy összegben kell eljuttatni hozzánk.

 • Mikor és hol kell befizetni a képzési díjat?

  Ügyfélszolgálatunkon személyesen készpénzben vagy bankkártyával, illetve utalással egy összegben a képzés elején, vagy megadott ütemezésű kamatmentes részletekben a képzés ideje alatt.

 • Meddig lehet tanfolyamra jelentkezni?

  A jelentkezés minden képzésünkre folyamatos a tanfolyam kezdetéig, a szabad helyek függvényében.

 • Vannak szünetek az oktatás ideje alatt?

  A hivatalos munkaszüneti napokon kívül szünetelnek a képzések augusztus hónapban, valamint a karácsony és szilveszter közötti időszakban is.

 • Hiányzás esetén hogyan pótolható az órai anyag?

  Létszámtól és az adott időszakban futó csoportoktól függően, az Oktatásszervezővel való előzetes egyeztetést követően másik csoportnál pótolható az anyag.

Itt vagyunk

Az Árpád-híd közelében vagyunk. Itt áll meg a 3-as metró, az 1-es villamos, illetve az alábbi buszok is: 26-os, 32-es, 34-es, 106-os. Az utcán parkolásra is van lehetőség, melynek a díja 265 Ft/óra.

Tanfolyam helyszíne

 • Címünk
  1139 Budapest,
  Frangepán utca 7.

Ügyfélfogadás

 • Ügyfélfogadás, beiratkozás
  Hétfőtől csütörtökig: 10:00 - 17:00

Elérhetőségeink

 • E-mail címünk